لازم به ذکر است که آمار موجود از طریق مصاحبه دبیرخانه انجمن با تعداد بیش از 500 نفر از باغداران مناطق پسته‌‌‌خیز ایران جمع‌‌‌آوری شده‌‌‌ و سپس جمع‌‌‌بندی نتایج حاصله در جلسه کمیته باغبانی انجمن انجام پذیرفته است. بر اساس جمع‌‌‌بندی این کمیته، امسال محصول پسته خشک کشور در مقایسه با تولید سال گذشته 98‌درصد افزایش را تجربه خواهدکرد. آمارها حاکی از آن است که استان کرمان پس از پشت سر نهادن خسارت شدید سرمازدگی در دو سال متوالی، امسال میزان محصول قابل‌توجهی به‌رغم بروز سرمازدگی نسبی در ابتدای سال خواهد داشت. همچنین، استان‌‌‌های خراسان جنوبی، سمنان، فارس و اصفهان افزایش محصول را تجربه خواهند کرد. این درحالی ‌‌‌است‌‌‌ که استان‌‌‌های خراسان رضوی، قم و تهران به‌‌‌دلیل مواجه شدن با سال ناآور کاهش محصول نسبت به سال قبل را شاهد خواهند بود.

باتوجه به سطح زیرکشت ارقام مختلف در کشور، برآورد می‌شود ترکیب محصول سال‌جاری شامل: 33‌درصد رقم احمدآقایی، 33‌درصد رقم فندقی، 15‌درصد رقم اکبری و 19‌درصد رقم کله‌‌‌قوچی باشد. باتوجه به دمای بالای هوا به‌‌‌واسطه تغییر اقلیم و تسلط پدیده ال‌‌‌نینو و همچنین احتمال بروز آفات گیاهی، ارائه برآورد تولید با عدم‌قطعیت کمتر در زمان پس از برداشت محصول امکان‌‌‌پذیر خواهد شد. در ادامه میزان پیش‌بینی تولید پسته در سال محصولی 1402 به‌‌‌تفکیک استان‌‌‌ها آورده شده است.