کارپوشه در وضعیت غیرمجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیرفعال: با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مؤدی، پرونده مالیاتی مؤدی از مرحله نهایی و تاییدشده (گام ۴) خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات (گام ۳) شده؛ در نتیجه کارپوشه مؤدی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر‌مجاز موقت تغییر می‌کند. همچنین تمامی شناسه یکتاهای حافظه مالیاتی غیرفعال و امکان دریافت و بارگذاری صورت‌حساب فروش در سامانه مؤدیان برای کارپوشه آن پرونده وجود نخواهد داشت. فعال‌سازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی: با تکمیل و تایید نهایی اطلاعات ویرایش‌شده در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشه سامانه مؤدیان فعال شده و مؤدی می‌تواند با ورود به کارپوشه مجددا شناسه یکتای حافظه مالیاتی درخواست و دریافت کند. لازم به ذکر است با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مؤدی، شناسه حافظه مالیاتی غیر‌فعال قبلی مجددا فعال خواهد شد.